top of page

PRAVIDLÁ

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia (pretekov) Strážovská 50 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Stráž
ovská 50 sa môže zúčastniť iba osoba vopred prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je  na webovej stránke podujatia Strážovská 50). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

 

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 45 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Strážoská 50 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Strážovská 50 v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník podujatia Strážovská 50 opakovane prihlásiť.


Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Strážovská 50.

4.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com pred 26. aprílom 2024 23.59 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu).

5.) Účasť na podujatí Strážovská 50 je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

 

6.) Organizátor podujatia Strážovská 50 všetkým účastníkom podujatia odporúča uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Strážovská 50.

7.) Organizátori podujatia Strážovská 50 dôrazne odporúčajú každému účastníkovi absolvovať pred podujatím Strážovská 50 individuálnu lekársku prehliadku.

8.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Strážovská 50 2024 je 250 miest (z toho 50 je vyhradených pre kategóriu 50 km so psom). Po naplnení tohto počtu registrovaných účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.

9.) Pred štartom v Trenčianskych Tepliciach je každý účastník povinný prejsť prezentáciou na stanovenom mieste a v stanovenom čase jej trvania, kde obdrží kontrolnú kartu, štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Na mieste bude skontrolovaný doklad potvrdzujúci, že účastník je oprávnený sa zúčastniť podujatia v súlade s režimom OP. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Strážovská 50".


 

II. KATEGÓRIE
 

 • Muži (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • Ženy (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • 50 km so psom - muži (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • 50 km so psom - ženy (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)


III. POVINNÝ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Strážovská 50 musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod VI. 10. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

 • 1 ks izotermická fólia

 • nabitý a zapnutý mobilný telefón s tou SIM kartou, ktorej telefónne číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

 • fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L

 • vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)

 • doklad totožnosti

 • štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor podujatia Strážovská 50 počas prezentácie účastníkov)


3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

IV. PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIU 50 KM SO PSOM

 

 • Vek psa minimálne 12 mesiacov.

 • Pretekár môže štartovať aj s viacerými psami.   

 • Počas pretekov nie je dovolený pohyb psa na voľno.

 • Pes musí byť po celú dobu pretekov na dobre sediacom postroji pripútaný vôdzkou (ideálne s odpružením - amortizérom) o psovoda.

 • Na pretekoch nie je povolené viesť psa na obojku s vôdzkou v ruke.

 • Psovod by mal mať opasok - sedák, o ktorý je pripnutá vôdzka s amortizérom.

 • Počas pretekov a rovnako po dobehnutí do cieľa je nutné psovi zabezpečiť dostatok vody na pitie a schladenie sa.

 • Pretekári sú povinní priniesť si očkovací preukaz pre psa (psov), s ktorými sa chcú zúčastniť pretekov (preukaz bude počas prezentácie skontrolovaný prítomným veterinárom).


V. PRIEBEH PODUJATIA STRÁŽOVSKÁ 50

1.) Prezentácia účastníkov podujatia Strážovská 50 sa koná v sobotu 11 mája 2024 v Trenčianskych Tepliciach pri reštaurácii R-Club (ulica Tomáša Garrigue Masaryka) v čase od 06.30 do 07.45 hod. (po čase 07.45 už prezentácia nebude možná).

 

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom veci určené na uskladnenie v mieste štartu / cieľa. Tieto veci treba odovzdať na mieste štartu najneskôr 15 minút pred štartom a musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka.

3.) Štart účastníkov podujatia Strážovská 50 je spoločný - 11. mája 2024 o 08.00 hod.

4.) Trasa podujatia Strážovská 50 je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

7.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Strážovská 50 pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch s 50 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

9.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte.

10.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

11.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

 

12.) Priebeh podujatia bude možné sledovať v online výsledkovej tabuľke s údajmi z elektronickej časomiery, pre ktorú organizátor zverejní odkaz najneskôr počas 11. mája 2024. 


13.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).


VI. ŽIVÉ KONTROLNÉ STANOVIŠTIA A KONTROLNÉ BODY, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA

1.) Na trase podujatia sú umiestnené kontrolné stanovištia ("živé kontroly" obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi na miestach), o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom webovej stránky Strážovskej 50 a kontrolnej karty).

Na trase podujatia je umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť ("živé kontroly" obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.

 

3.) Okrem prechodu cez živé kontrolné stanovištia je podmienkou úspešného dokončenia preteku samokontrola na vrchole Vápeč (nadm. výška 955 m, 32. kilometer trasy) - selfie fotografia na vrchole pri kríži (z tohoto dôvodu je potrebné mať so sebou fotoaparát - stačí v mobile)

4.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) alebo chýbajúcom zázname zo samokontroly rozhoduje o penalizácii/diskvalifikácii organizátor podujatia.


5.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Trenčianskych Tepliciach) je 12 hodín od štartu, t.j. do 11. mája 2024 do 20.00 hod.

6.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní podujatia Strážovská 50.

7.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov podujatia Strážovská 50.

 

8.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. "paceri") nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

9.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Chýbajúca súčasť povinnej výbavy (mobilný telefón a izotermická fólia) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

11.) Chýbajúce fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L, chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti sú penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

12.) Strata kontrolnej karty má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

 

13.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, alebo je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času. Výnimkou sú okolnosti, kedy organizátor povolí aj iné umiestnenie štartovného čísla ako je uvedené.

14.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

15.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom,  resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

16.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 11. mája 2024 do 21.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 30 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 30 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.


VII. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Strážovské vrchy a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa podujatia Strážovská 50.

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.


VIII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL so sídlom Nejedlého 41, Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Strážovská 50, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

 

bottom of page