R E G I S T R Á C I A   

Na Strážovskú 50 2020 sa dá prihlásiť prostredníctvom Prihlasovacieho formulára najneskôr do 30. apríla 2020 alebo do naplnenia kapacity podujatia. Registrácia priamo na mieste prezentácie v Trenčianskych Tepliciach nie je možná.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné pripočítať Váš výsledok do hodnotenia Slovenskej Ultratrailovej Ligy.

 

 

Celkový limit počtu účastníkov je 150 miest. Limit počtu prijatých prihlášok je stanovený na 130 pre kategórie Muži a Ženy (po naplnení tohoto počtu bude nižšie pridaná informácia zvýrazneným červeným textom).

Po uzavretí registrácie pre kategórie "Muži"a "Ženy" vrátane registrácie náhradníkov pre tieto kategórie ostáva otvorená iba registrácia pre kategóriu "50 km so psom".


 

Minimálny vek účastníka:
 
Podujatia Strážovská 50 2020 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na podujatí Strážovská 50 a organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 22 EUR za jedného účastníka.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Strážovská 50 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Strážovská 50 v určenom termíne, bude prihláška zrušená.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Strážovská 50.

Storno účasti:

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 7 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com pred 30. aprílom 2020 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).